Thông báo

Thông báo về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) (NIHE)

Thông báo về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP):

- Tên cơ sở: Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.
- Địa chỉ: số 01 Yersin, quận Hai BàTrưng, Hà Nội.
- Thời điềm thông báo đáp ứng: 14/01/2020.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở:
+ Vắc xin, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện lạnh: 2°C -8°C.
+ Vắc xin, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện âm sâu: (-)25°C - (-)15°C