Cảnh báo và thu hồi

Thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019

Công văn số 20510/QLD-CL ngày 06/12/2017 của Cục Quản lý Dược thông báo về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, HD: 09.2019.

File đính kèm : 20510_QLD_CL.pdf