Thông báo

Thông báo về địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cục Quản lý Dược

Thông báo số 3459/TB-QLD ngày 04/5/2022 của Cục Quản lý Dược về địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cục Quản lý Dược

File đính kèm