Thông tin xử lý vi phạm

Rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi một số thuốc do công ty AMN Life Sciences Pvt.Ltd. India sản xuất.

Rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi một số thuốc do công ty AMN Life Sciences Pvt.Ltd. India sản xuất.

File đính kèm:1062015_qd_236_qld.rar