Quản lý mỹ phẩm

Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (QĐ 359)

Quyết định số 359/QĐ-QLD ngày 10/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

File đính kèm