Quản lý mỹ phẩm

Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (QĐ 253)

Quyết định số 253/QĐ-QLD ngày 18/4/2019 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

File đính kèm