Quản lý mỹ phẩm

Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (CV số 721)

Ngày 10/10/2018 Cục Quản lý Dược có Quyết định số 721/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Quyết định số 721/QĐ-QLD