Đăng kí thuốc

Quyết định về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm - Đợt 164 (bổ sung 2) (QĐ 387)

Quyết định số 387/QĐ-QLD ngày 01/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm  - Đợt 164 (bổ sung 2)

File đính kèm