Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Quyết định số 374/QĐ-QLD ngày 19/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.