Quản lý mỹ phẩm

Quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Quyết định số 403/QĐ-QLD ngày 29/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho công ty TNHH DKSH Việt Nam kèm theo Quyết định này. Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không tiếp tục nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm trên tại Việt Nam.

File đính kèm: 03_QĐ_QLD.pdf