Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 98/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang)

Quyết định số 98/QĐ-QLD ngày 13/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang)

File đính kèm