Thông báo

Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bản lẻ thuốc” phiên bản 1.0

Quyết định số 777/QĐ-QLD ngày 27/11/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bản lẻ thuốc” phiên bản 1.0

File đính kèm