Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 768/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp)

Quyết định số 768/QĐ-QLD ngày 29/11/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp)

File đính kèm