Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 764/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về thuốc (Công ty cổ phần dưọc phẩm Asean)

Quyết định số 764/QĐ-XPVPHC ngày 17/12/2019 của Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính về thuốc (Công ty cổ phần dưọc phẩm Asean)

File đính kèm