Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 5810/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Đức Nhân Đường

Quyết định số 5810/QĐ-BYT ngày 16/12/2019 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Đức Nhân Đường

File đính kèm