Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 5804/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á (theo đề nghị của Công ty)

Quyết định số 5804/QĐ-BYT ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á (theo đề nghị của Công ty)

File đính kèm