Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 5681/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (theo đề nghị của Công ty)

Quyết định số 5681/QĐ-BYT ngày 13/12/2021 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (theo đề nghị của Công ty)

File đính kèm