Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 567/QĐ-XPHC ngày 24/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 567/QĐ-QLD ngày 24/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Nam Thái BÌnh Dương. Lý do xử phạt: Đã thưc hiện hành vi vi phạm hành chính bán buôn nguyên liệu làm thuốc L-Lysine HCl cho các cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc, quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 40 và Khoản 5, Điều 4 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

567_QĐ-QLD