Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 557/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Glaxo Operations UK Limited (Anh) (đại diện chấp hành quyết định xử phạt VPHC là Văn Phòng đại diện Glaxosmithkline Pte Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh))

Quyết định số 557/QĐ-XPHC ngày 20/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Glaxo Operations UK Limited (Anh) (đại diện chấp hành quyết định xử phạt VPHC là Văn Phòng đại diện Glaxosmithkline Pte Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh))

File đính kèm