Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 551/QĐ-QLD về việc thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Mỹ phẩm S.H.E)

Quyết định số 551/QĐ-QLD ngày 16/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Mỹ phẩm S.H.E)

File đính kèm