Thông tin đấu thầu thuốc

Quyết định số 5284/QĐ-BYT ngày 18/12/2020 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 20 bổ sung

Quyết định số 5284/QĐ-BYT ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế  công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 20 bổ sung

File đính kèm