Thông tin đấu thầu thuốc

Quyết định số 5239/QĐ-BYT cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của BYT ban hành DM thuốc đấu thầu, DM thuốc đấu thầu tập trung, DM thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Quyết định số 5239/QĐ-BYT ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

File đính kèm