Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 478/QĐ-QLD về việc ban hành Hướng dẫn về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Quyết định số 478/QĐ-QLD ngày 10/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Hướng dẫn về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

File đính kèm