Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 4720/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần dược phẩm Vipharco

Quyết định số 4720/QĐ-BYT ngày 08/10/2021 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần dược phẩm Vipharco

File đính kèm