Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 469/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Akutis Vietnam)

Quyết định số 469/QĐ-QLD ngày 16/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Akutis Vietnam)

File đính kèm