Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 462/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (VP đại diện Công ty Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A tại TP Hồ Chí Minh)

Quyết định số 462/QĐ-XPHC ngày 12/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (VP đại diện Công ty Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A tại TP Hồ Chí Minh)

File đính kèm