Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 4583/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam

Quyết định số 4583/QĐ-BYT ngày 20/12/2023 của Bộ  Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam

File đính kèm