Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 4065/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo đề nghị của Công ty Cổ phần dược phẩm Sohaco Miền Nam

Quyết định số 4065/QĐ-BYT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo đề nghị của Công ty Cổ phần dược phẩm Sohaco Miền Nam

File đính kèm