Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 4064/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và thương mại Sohaco

Quyết định số 4064/QĐ-BYT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và thương mại Sohaco

File đính kèm