Đăng kí thuốc

Quyết định số 405/QĐ-QLD về việc sửa đổi thông tin thuốc tại Quyết định công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy ĐKLH được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội

Quyết định số 405/QĐ-QLD ngày 19/6/2024 của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc tại Quyết định công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội

File đính kèm