CÁC QUYẾT ĐỊNH CHUNG

Quyết định số 399/QĐ-QLD ngày 04/9/2020 về việc ban hành Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lưọng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Quyết định số 399/QĐ-QLD ngày 04/9/2020 về việc ban hành Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lưọng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin