Thông tin tuyển dụng

Quyết định số 375/QĐ-QLD phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Quyết định số 375/QĐ-QLD ngày 02/7/2022 của Cục Quản lý Dược phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

File đính kèm