Đăng kí thuốc

Quyết định số 370/QĐ-QLD về việc sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo Quyết định công bố của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 370/QĐ-QLD ngày 01/7/2022 về việc sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo Quyết định công bố của Cục Quản lý Dược

File đính kèm