Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 362/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH dành cho bé yêu thu hồi tự nguyện)

Quyết định số 362/QĐ-QLD ngày 06/6/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH dành cho bé yêu thu hồi tự nguyện)

File đính kèm