Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 361/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH xuất nhập khẩu VICOMTEX thu hồi tự nguyện)

Quyết định số 361/QĐ-QLD ngày 06/6/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH xuất nhập khẩu VICOMTEX thu hồi tự nguyện)

File đính kèm