Đăng kí thuốc

Quyết định số 354/QĐ-QLD về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 02 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành (Actobim và UrokinaseGreenCross Inj. 60000 IU, tự nguyện thu hồi)

Quyết định số 354/QĐ-QLD ngày 25/5/2023 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 02 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành (Actobim và UrokinaseGreenCross Inj. 60000 IU, tự nguyện thu hồi)

File đính kèm