Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 333/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kavr)

Quyết định số 333/QĐ-QLD ngày 27/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kavr)

File đính kèm