Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 332/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty cổ phần thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến)

Quyết định số 332/QĐ-QLD ngày 27/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty cổ phần thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến)

File đính kèm