Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc (Công ty TNHH MTV 120 Armepharco)

Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc (Công ty TNHH MTV 120 Armepharco)

File đính kèm