CÁC QUYẾT ĐỊNH CHUNG

Quyết định số 301/QĐ-QLD ngày 02/7/2020 về việc ban hành Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lưọng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Quyết định số 301/QĐ-QLD ngày 02/7/2020 về việc ban hành Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lưọng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược

File đính kèm