Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 284/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Quyết định số 284/QĐ-QLD ngày 27/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

File đính kèm