Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 264/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)

Quyết định số 264/QĐ-QLD ngày 10/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)

File đính kèm