Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 2503/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Allegens

Quyết định số 2503/QĐ-BYT ngày 12/9/2022 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Allegens

File đính kèm