Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 2421/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Vắc xin và sinh phẩm DS-BIO

Quyết định số 2421/QĐ-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Vắc xin và sinh phẩm DS-BIO

File đính kèm