Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 231/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Vitaglow - thu hồi tự nguyện)

Quyết định số 231/QĐ-QLD ngày 10/4/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Vitaglow - thu hồi tự nguyện)

File đính kèm