Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 228/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam)

Quyết định số 228/QĐ-QLD ngày 09/4/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam)

File đính kèm