Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 18/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH MTV Jin Skin)

Quyết định số 18/QĐ-QLD ngày 16/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH MTV Jin Skin)

File đính kèm