Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 17/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên Beautizone)

Quyết định số 17/QĐ-QLD ngày 16/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên Beautizone)

File đính kèm