Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 1760/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Maxxcare

Quyết định số 1760/QĐ-BYT ngày 31/3/2021 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Maxxcare

File đính kèm