Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 171/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH MTV VIMEDIMEX Bình Dương

Quyết định số 171/QĐ-BYT ngày 22/01/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH MTV VIMEDIMEX Bình Dương

File đính kèm